دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 1-280 
1. تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا

صفحه 1-20

حمید صالحی؛ رامین بخشی؛ محمدرضا فرهادی


5. بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی

صفحه 81-100

محمدفاضل صدری؛ صادق زیبا کلام؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی