دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، بهار 1397، صفحه 1-212 
1. هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ

صفحه 1-28

محمدحسین جمشیدی؛ محمدحسن جمشیدی؛ داود سبزی


7. پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب

صفحه 135-157

احمد ساعی؛ عبدالمجید سیفی؛ مریم خالقی نژاد