انتشار نشریه علمی - پژوهشی حاضر در فرآیند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی گروه‌های تخصصی علوم سیاسی و روابط سیاسی دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر، ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکان‌پذیر ساخته است. هدف اصلی از انتشار فصلنامۀ حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های سیاست و روابط بین الملل در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیّت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آن ها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصۀ اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائۀ نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه گیری های سودمند، عملی و مشکل گشا در زمینه های یاد شده است.

در مجموع مهترین اهداف نشریه حاضر عبارتند از:

1. تقویت و توسعه دانش بومی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل با تاکید بر مبادی و مبانی اسلامی.

2. زمینه سازی جهت استحکام گفتمان سیاست اسلامی و افزایش توان آن جهت رقابت علمی سازنده با سایر گفتمان های رقیب و بدیل

3. کمک به تصمیم سازی و حل مساله در نظام جمهوری اسلامی ایران.

4. آسیب شناسی و ارایه راهکارهای بومی به حوزه سیاسی و بین الملل در ایران.

5. مساعدت به حوزه مطالعات آینده شناسانه در موضوعات سیاسی.