شرایط و ساختار شکلی مقاله

1- مقاله ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی- پژوهشی بوده و در نشریه‌های داخلی یا خارجی و نیز در همایش‌‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین المللی ارائه و منتشر نشده باشد.

2- حجم مقاله حداکثر25 صفحه A4 (6000 کلمه) با 24 سطر در هر صفحه و با 5/2 سانتی‌مترحاشیه از طرفین باشد.

3- مقاله با نرم افزار Xp2010Word  و فونت B- Lotus 12 تنظیم گردد.

4- منابع در پایان مقاله به‌ترتیب حروف الفبا براساس نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان ارایه شده و به شیوه زیر تدوین گردد:

الف) کتاب‌: نام خانوادگی‌، نام نویسنده (‌سال نشر‌)‌. عنوان کتاب‌، نوبت چاپ‌، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر‌: ناشر.

مثال (1): بشیریه، حسین (1374). جامعه شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشرنی.

مثال (2): برینتون، کرین (1370). کالبد شکافی چهار انقلاب، چاپ پنجم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشرنی.

ب) نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله (سال نشر). «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره، شماره نشریه: صفحات مقاله.

مثال: ساوجی، محمد (1383). «جهان­بینی مدرن و سیر تحول نگرش انتقادی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، پیش‌شماره 1: 9-68.

5- منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود.

الف) مثال کتاب:

Popper, Karl (1962). The Open Society and its Enemies. New York: Simon and Schuster.

ب) مثال نشریه:

Inglehart, Ronald (1988). "The Renaissance of Political Culture", American Political Science Review, Vol. 82, No. 4: 1203-1230.

 

ج) در مورد سایت و دیگر منابع الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (انتشار یا تاریخ دسترسی)، «عنوان مطلب»،‌ نام مترجم، نشانی سایت یا منبع الکترونیکی.

6- مشخصات کامل منابعی که در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوند.

7- ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول صرفاً محدود به نام خانوادگی نویسنده، سال نشر و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده در داخل پرانتز گردد. مثال: (کاظمی، 1380: 217).

8- کلمات غیر فارسی در داخل متن شماره­گذاری (توک) و معادل انگلیسی آن در پایین صفحه درج شود.

9- مقاله‌های دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد.

10- نویسنده یا نویسندگان مقالات مسئوول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند.

11- مقالات برآمده از پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شرط تکراری نبودن و رعایت اصول علمی، می بایست توسط استاد راهنما (باحداقل رتبه استادیاری) بررسی و مسؤولیت آن را ایشان به عهده بگیرند.

12- هیات تحریریه فصلنامه علمی- پ‍ژوهشی مطالعات سیاسی، در پذیرش، اصلاح، ویرایش و چاپ مقالات پذیرفته شده آزاد خواهد بود.

13- هیأت تحریریه مجله به مقالاتی که خارج از قوانین فوق باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

 

راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله

الف)  صفحه اول مربوط به چکیده

1) عنوان کامل مقاله

2) نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان

3) چکیده فارسی در یک پاراگراف (150 الی 200 کلمه) شامل اهداف، متدولوژی و نتایج

4) واژگان کلیدی: بین 5 الی 7 کلمه

5) ذکر نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده در پاورقی مقاله

ب) صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله

1) مقدمه، طرح مساله (همراه با سوال‌ها و فرضیه‌های ‌مربوطه)، چارچوب نظری‌، پیشینه تحقیق‌، مواد و روش‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات‌، خلاصه و نتایج و فهرست منابع

2) ارائه چکیده به زبان انگلیسی برروی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجمه دقیق چکیده فارسی و با همان ساختار و اطلاعات در پاورقی