آدرس : استان گلستان، شهرستان آزادشهر، خیابان شهید رجایی، صندوق پستی 131، کد پستی 89985-49617 شماره تماس     01735734602

pol.studies@gmail.com

 تماس ضروری:
 مدیر اجرایی فصلنامه
آقای دکتر موسوی 09127437487


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image