مدیر مسئول


دکتر قربانعلی گنجی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • jourmiauaz.ac.ir

سردبیر


دکتر رسول افضلی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • jourmiauaz.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر مسعود مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • mmtph2006yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول افضلی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

 • jourmiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سی .نیل تیت استاد دانشگاه وندربیلت، آمریکا

علوم سیاسی

 • joumiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

 • jumiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

علوم سیاسی

 • darabiirib.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی باقری دولت آبادی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا رضایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

روابط بین الملل

 • iauh67iauh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی نجف زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم سیاسی

 • m.najafzadehum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد شریعت استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

علوم سیاسی

 • jomuuiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن دیانت دانشیار علوم سیاسی پیام نور

علوم سیاسی

 • mdianat.pngmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • emottaghiut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

روابط بین الملل

 • habib_shiraziyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر غلامرضا بهروز لک دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم سیاسی

 • behroozlakyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی شیرخانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

علوم سیاسی

 • shirkhaniqom-iau.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر عبدالرضا بای استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • jourmnmiauaz.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حمید صالحی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

 • h.salehi84yahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر احسان رازانی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

علوم سیاسی

 • ehsan_razaniyahoo.com