گام اول. مراجعه به سایت فصلنامه مطالعات سیاسی و مطالعه ضوابط نگارش و ارسال مقاله.

گام دوم. ثبت نام در سایت فصلنامه مطالعات سیاسی و دریافت کد مربوط.

گام سوم. ارسال مقاله از طریق سایت و دریافت کدرهگیری.

گام چهارم. بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی.

گام پنجم. بررسی مقاله توسط سردبیر.

گام ششم. ارائه نظر اولیه در خصوص مقاله(شامل: مرتبط با حوزه علمی نشریه و رعایت استانداردهای اولیه ـ یا غیرمرتبط)

گام هفتم. تعیین داور برای مقالات مرتبط

گام هشتم. ارسال مقاله برای داوران و دریافت ارزیابی ها

گام نهم. بررسی نتایج داوری توسط سردبیر و ارائه نتیجه این مرحله شامل:

 الف. مردود ـ در صورت رد مقاله توسط هر دو داور ـ اعلام به نویسنده.

ب. پذیرش با اصلاحات ـ ارسال موارد اصلاحی به نویسنده ـ طرح در تحریریه

 ج. پذیرش بدون اصلاحات ـ هر دو داور کاملا تایید نموده اند ـ طرح در تحریریه

گام دهم. بررسی نهایی مقالات در تحریریه ـ ارائه گواهی به موارد درخواستی.

گام یازدهم. تعیین مقالات نهایی برای چاپ توسط تحریریه.

گام دوازدهم. ارسال مقالات برای بخش آماده سازی جهت نشر.

گام سیزدهم. انتشار