1. رعایت اصول اخلاق اسلامی در حوزه علمی با تاکید بر برخورد منصفانه، دقیق، رعایت کرامت انسانی و جایگاه علمی افراد و ... در اولویت نشریه است.

2. رعایت اخلاق علمی در مواردی چون رعایت حقوق معنوی صاحبان اندیشه، ارجاع دهی کامل و صحیح، و ... از اصول کار این نشریه است.

3. التزام به قوانین جامعه علمی و رعایت آن ها در مقام طرح دیدگاه و یا نقد دیگران، در اولویت نشریه قرار دارد.

4. رعایت اصول کلان حاکم بر جامعه ایران(مندرج در قانون اساسی) در حوزه اسلام و منافع ملی، به عنوان شهروند این جامعه ضرورت دارد.

5. رعایت اصول خاص نشریه و اصلاحات درخواستی آن، به عنوان یک اصل اخلاق علمی.