آ

 • آذربایجان روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 159-179]

 • آسه آن مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 1-20]

 • آموزش عالی بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 213-227]

 • آموزه های مقدمه وصیت نامه شواهد قرآنی و تحلیل آموزه های مقدمه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمه الله علیه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 23-43]

ا

 • ابزارگرایی کیفری تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 139-157]

 • اتحادیه اروپا زمینه های پولی و مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپائی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 119-137]

 • اخوان المسلمین مقایسه گفتمان اخوان المسلمین و داعش از اسلام سیاسی و تاثیرآن بر تحولات خاورمیانه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 45-65]

 • ایران کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 39-60]

 • ایران بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 129-140]

 • ایران روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 159-179]

 • ازجاکندگی ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 61-83]

 • استراتژیک جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 229-251]

 • اسرائیل روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 159-179]

 • اسلام سیاسی مقایسه گفتمان اخوان المسلمین و داعش از اسلام سیاسی و تاثیرآن بر تحولات خاورمیانه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 45-65]

 • اعتدال گرایی" واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 111-128]

 • افساد فی الأرض تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 139-157]

 • افشاگری نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 53-79]

 • افکارعمومی نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 53-79]

 • اقتصاد. همگرایی زمینه های پولی و مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپائی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 119-137]

 • اقدام متقابل مبانی فقهی وحقوقی پایبندی به مذاکرات و قراردادهای بین المللی [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

 • اقلیت ها تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

 • اکو مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 1-20]

 • القاعده جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 229-251]

 • الیناسیون نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 163-185]

 • امام خمینی شواهد قرآنی و تحلیل آموزه های مقدمه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمه الله علیه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 23-43]

 • امت اسلامی جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 1-14]

 • امنیت اجتماعی طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 61-86]

 • امنیت اقتصادی تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 81-100]

 • امنیت انسانی تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 81-100]

 • امنیت ملی روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 159-179]

 • امنیت ملی تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 81-100]

 • انحطاط کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 39-60]

 • انگلستان زمینه های پولی و مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپائی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 119-137]

ب

 • بازگشت به قرآن جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 1-14]

 • بحران کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 39-60]

 • بحران الگوی رفتاری سیاست خارجی روسیه پس از سال 2000 و چشم انداز آینده آن [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

 • برجسته‌سازی نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 53-79]

 • برگزیت زمینه های پولی و مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپائی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 119-137]

پ

 • پایبندی به معاهدات مبانی فقهی وحقوقی پایبندی به مذاکرات و قراردادهای بین المللی [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

 • پاسخگویی ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 37-60]

ت

 • تحریم الگوی رفتاری سیاست خارجی روسیه پس از سال 2000 و چشم انداز آینده آن [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

 • تحلیل روایت تحلیل سندی روایات ناظر بر خشونت در برپایی حکومت مهدوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

 • تروریسم جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 229-251]

 • تعارض منافع بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 213-227]

 • تعامل سازنده" واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 111-128]

 • تغییرات نهاد خانواده ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 61-83]

 • تقابل بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 129-140]

 • تقسیم کار اجتماعی ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 61-83]

 • تکثر فرهنگی تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

 • تکفیری جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 229-251]

 • تنوع فرهنگی تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

 • توسعه اجتماعی طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 61-86]

 • توسعه اقتصادی تاثیر سیاستگذاری کشاورزی بر ناپایداری منابع آب زیرزمینی در جمهوری اسلامی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 203-227]

 • توسعه‌پایدار تاثیر سیاستگذاری کشاورزی بر ناپایداری منابع آب زیرزمینی در جمهوری اسلامی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 203-227]

ث

 • ثبات اقتصادی ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 101-126]

 • ثبات سیاسی ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 101-126]

ج

 • جرایم اقتصادی تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 139-157]

 • جرائم سازمان یافته فراملی مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 1-20]

چ

 • چالش معیشتی بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن) [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 15-36]

 • چالش نهادی بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن) [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 15-36]

 • چالش هویتی بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن) [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 15-36]

ح

 • حزب عدالت و توسعه تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 201-179]

 • حقوق اساسی امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 127-161]

 • حقوق بشر تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

 • حقوق شهروندی ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 37-60]

 • حکمرانی آب تاثیر سیاستگذاری کشاورزی بر ناپایداری منابع آب زیرزمینی در جمهوری اسلامی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 203-227]

 • حکمرانی مطلوب ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 37-60]

 • حکومت تحلیل سندی روایات ناظر بر خشونت در برپایی حکومت مهدوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

خ

 • خاتمی هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 27-52]

 • خاورمیانه مقایسه گفتمان اخوان المسلمین و داعش از اسلام سیاسی و تاثیرآن بر تحولات خاورمیانه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 45-65]

 • خاورمیانه جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 229-251]

 • خشونت تحلیل سندی روایات ناظر بر خشونت در برپایی حکومت مهدوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

د

 • داعش بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 129-140]

 • داعش مقایسه گفتمان اخوان المسلمین و داعش از اسلام سیاسی و تاثیرآن بر تحولات خاورمیانه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 45-65]

 • دیالکتیک منفی نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 163-185]

 • دانشگاه بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 213-227]

 • دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی‌گری و ناسیونالیسم ترکی (2003 – 2018) [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 1-22]

 • دگرگونی فرهنگ سیاسی" تحلیل فرهنگ سیاسی جوانان و عوامل زمینه‎ای مؤثر بر آن در شهر سنندج [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 67-95]

 • دولت اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 1-25]

 • دولت حسن روحانی" واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 111-128]

 • دولت مطلوب اسلامی ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 21-38]

ر

 • رسانه نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 163-185]

 • روابط بین الملل تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 81-100]

 • روابط ترکیه- روسیه تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 201-179]

 • روایت تحلیل سندی روایات ناظر بر خشونت در برپایی حکومت مهدوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

 • روحانی هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 27-52]

 • روزنا تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 201-179]

 • رویکرد علمی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 87-109]

 • رئالیسم تهاجمی اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 1-25]

 • رئالیسم نوکلاسیک الگوی رفتاری سیاست خارجی روسیه پس از سال 2000 و چشم انداز آینده آن [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

ژ

 • ژئوپلتیک جریان‌ تکفیری - سلفی در خاورمیانه و تأثیرات آن بر امنیت محیطی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 229-251]

س

 • سازمان منطقه ای مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 1-20]

 • سیاست پژوهی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 87-109]

 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 27-52]

 • سیاست‏ گذاری عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 87-109]

 • سیاستگذاری رشد سبز تاثیر سیاستگذاری کشاورزی بر ناپایداری منابع آب زیرزمینی در جمهوری اسلامی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 203-227]

 • سیاست منابع آب عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 87-109]

 • سیدجواد طباطبایی کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 39-60]

 • سرکوبگری تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 139-157]

 • سرمایه اجتماعی طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 61-86]

 • سنت کالبد شکافی انحطاط سیر اندیشه ایران در آرای سید جواد طباطبایی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 39-60]

 • سوریه بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 129-140]

ش

 • شیءوارگی نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 163-185]

 • شبکه‌های اجتماعی نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 53-79]

 • شفافیت ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 37-60]

ع

 • عراق بررسی علل توفیق ایران در تقابل با داعش [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 129-140]

 • عقلانیت ظهور خانواده مدرن در ایران با تکیه بر تغییرات اجتماعی دوره ی قاجار و پهلوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 61-83]

 • علمای اسلام جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 1-14]

 • عوام گرایی کیفری تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 139-157]

ف

 • فرهنگ سیاسی محدود و مشارکتی" تحلیل فرهنگ سیاسی جوانان و عوامل زمینه‎ای مؤثر بر آن در شهر سنندج [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 67-95]

 • فساد ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 37-60]

 • فساد نقش شبکه های اجتماعی بر مبارزه با فساد اداری مالی (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران) [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 53-79]

ق

 • قاچاق مواد مخدر مقایسه فعالیت‌های اکو و آسه‌آن در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی: با محوریت قاچاق مواد مخدر [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 1-20]

 • قانون اساسی ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 21-38]

 • قرآن جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 1-14]

 • قرآن شواهد قرآنی و تحلیل آموزه های مقدمه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمه الله علیه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 23-43]

 • قفقاز جنوبی روابط اسرائیل و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 159-179]

 • قوم‌گرایی بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن) [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 15-36]

ک

 • کارآمدی ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 21-38]

 • کیفیت زندگی طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 61-86]

گ

 • گفتمان دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی‌گری و ناسیونالیسم ترکی (2003 – 2018) [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 1-22]

م

 • مالکیت معنوی تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 81-100]

 • متغیر ساختار تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 201-179]

 • متغیر فرد تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 201-179]

 • محافظهکاری اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 1-25]

 • مدیریت تعارض بنیان های تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 213-227]

 • مدیریت یکپارچه منابع آب عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سیاست منابع آب ایران [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 87-109]

 • مدرنیته نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 163-185]

 • مردم‌سالاری ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 21-38]

 • منابع آب زیرزمینی تاثیر سیاستگذاری کشاورزی بر ناپایداری منابع آب زیرزمینی در جمهوری اسلامی [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 203-227]

 • مهدی علیه‌السلام تحلیل سندی روایات ناظر بر خشونت در برپایی حکومت مهدوی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400]

ن

 • ناسیونالیسم ترکی دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی‌گری و ناسیونالیسم ترکی (2003 – 2018) [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 1-22]

 • نسل جوان" تحلیل فرهنگ سیاسی جوانان و عوامل زمینه‎ای مؤثر بر آن در شهر سنندج [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 67-95]

 • نظام بانکداری ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 101-126]

 • نظام پارلمانی امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 127-161]

 • نظام ریاستی امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 127-161]

 • نظام سیاسی ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 101-126]

 • نظام سیاسی امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 127-161]

 • نظریه‌ی انتقادی نسبت ازخودبیگانگی و آرمانشهر در مکتب فرانکفورت [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 163-185]

 • نظریه گفتمان" واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 111-128]

 • نقض عهد مبانی فقهی وحقوقی پایبندی به مذاکرات و قراردادهای بین المللی [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

 • نواوراسیاگرایی الگوی رفتاری سیاست خارجی روسیه پس از سال 2000 و چشم انداز آینده آن [دوره 13، شماره 50، 1399-1400]

 • نوعثمانی‌گری دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی‌گری و ناسیونالیسم ترکی (2003 – 2018) [دوره 13، شماره 51، 1399-1400، صفحه 1-22]

 • نومحافظهکاری اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 1-25]

و

 • وفاق اجتماعی طراحی مدل توسعه اجتماعی متأثر از سرمایه اجتماعی کلان شهر اراک با تأکید بر نظریه پاتنام [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 61-86]

 • ولایت فقیه ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1399-1400، صفحه 21-38]

 • ولایت فقیه امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 127-161]

ه

 • هاشمی رفسنجانی هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 27-52]

 • هرمنوتیک انتقادی هرمنوتیک انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 27-52]

 • هژمونیک" واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 111-128]

 • همگرایی ملی بررسی چالش های تحقق همگرایی ملی اقوام در ایران (مورد مطالعه: قوم ترکمن) [دوره 13، شماره 50، 1399-1400، صفحه 15-36]

ی

 • یازده سپتامبر اندیشۀ نومحافظه‌کاری در آمریکا و تأثیر آن بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی [دوره 13، شماره 52، 1399-1400، صفحه 1-25]