جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی
1. جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی

مجتبی قرشی؛ علی اصغر داودی

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 113-134

چکیده
  مسئله اصلاحات ارضی که در اواخر دهه 1330 و اوایل ده 1340 ه. ش به دنبال فشار روز افزون آمریکا بر حکومت پهلوی مطرح شده و به مرحله اجرا در آمد بخش آغازین از مفاد انقلاب سفیدی بود که به علت بیگانگی با شرایط اقتصادی ...  بیشتر