تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان
1. تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان

ملکتاج خسروی؛ سید رحمت اله برزنجه عطری

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 49-70

چکیده
       سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و رفاهی دولت است. این خدمات غیرسیاسی هستند و عمدتاً شامل مسکن، تأمین اجتماعی، مددکاری اجتماعی و آموزش می‌شود. هدف ...  بیشتر