هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ
1. هویت سازی سیاسی بر مبنای سیاست مطلوب در دیوان حافظ

محمدحسین جمشیدی؛ محمدحسن جمشیدی؛ داود سبزی

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 1-28

چکیده
  هویت احساس بودن، شدن و عنایت ذاتی آدمی به حقیقت وجودی خویش به منزله انسان است و تعیین کننده روح جمعی است که نمادی از تاریخ انسانی است و کوشش برای کشف، یا احیای هویت؛ یعنی تلاش برای یافتن آنچه در فطرت انسانی ...  بیشتر