تبیین جامعه شناختی تاثیر نهاد دین بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم استان گلستان)
1. تبیین جامعه شناختی تاثیر نهاد دین بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم استان گلستان)

سیدهادی مصطفوی؛ محمدحسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین اژدری زاده

دوره 12، شماره 48 ، تابستان 1399، ، صفحه 161-184

چکیده
  این پژوهش تبیین جامعه شناختی تاثیر دینداری بر مشارکت سیاسی است.جامعه‌ی ما در طول زمان، تحولات اجتماعی بسیاری را تجربه کرده و درحال گذار از جامعه سنتی به مدرن است.بدیهی است، شناخت از کمیت و کیفیت مشارکت ...  بیشتر
تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان
2. تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان

ملکتاج خسروی؛ سید رحمت اله برزنجه عطری

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 49-70

چکیده
       سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و رفاهی دولت است. این خدمات غیرسیاسی هستند و عمدتاً شامل مسکن، تأمین اجتماعی، مددکاری اجتماعی و آموزش می‌شود. هدف ...  بیشتر
نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی
3. نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب؛ با تاکید بر مؤلفه مشارکت سیاسی

مجید شمس الدین نژاد؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید علیرضا ازغندی

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 23-45

چکیده
       نوشتار حاضر با هدف تشریح نقش طبقه متوسط جدید در توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب به رشته تحریر درآمده است. اینکه طبقه متوسط جدید، چگونه بر توسعه سیاسی در ایران تأثیر گذاشته است؟ و نیز دانشجویان، ...  بیشتر
بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی
4. بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی

علیرضا کریمیان؛ اسماعیل بایبوردی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 19-56

چکیده
       از مهمترین مسائل جوامع چند قومی، میزان مشارکت اقوام در فرآیند تصمیم‌گیری کلان جهت ایجاد همبستگی ملی آن کشور است. با مروری بر روند پذیرش حق مشارکت سیاسی، مشخص می‌شود که مشارکت به عنوان یک ...  بیشتر
بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)
5. بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)

عباسعلی عرب؛ امیر مسعود امیرمظاهری؛ منیژه نویدنیا

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 29-52

چکیده
  هدف بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری کلیه افراد 18 سال ...  بیشتر
تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395)
6. تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان 1395)

ابوطالب جعفرآبادی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 186-159

چکیده
  موضوع این پژوهش تبیین جامعه شناختی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی است. هدف از این مقاله شناخت مشارکت سیاسی و تبیین جامعه شناختی موثر بر آن می باشد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه ...  بیشتر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)
7. اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)

صادق زیباکلام؛ حسین اصبغی؛ داوود افشاری

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 31-49

چکیده
  مشارکت سیاسی، به‌ویژه از نقطه نظر حضور در انتخابات، یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعه در حال تحول ایران، محسوب می‌شود. مقاله ...  بیشتر
تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان
8. تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

علی اکبر امینی؛ محمدعلی خسروی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 127-142

چکیده
  در این نوشتار کوشش می‌شود تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان با رویکردی توصیفی- تحلیلی نمایانده شود. فرض اصلی مقاله این است که هر چند مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی در ایران همچون: فرهنگ آمریت- ...  بیشتر