بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1. بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 215-240

چکیده
  سیاست خارجی، مجموعه تدابیر، روش ها و انتخاب مواضع یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی و در چهارچوب اصول و اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی آن کشور است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی سعی در بررسی پایه ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی
2. بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی

علیرضا امینی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 187-204

چکیده
       ایران هراسی بدون شک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای غرب برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بوده است. این مساله تحت تأثیر توانمندی‌های بالقوه و بالفعل قدرت سخت ...  بیشتر
تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان
3. تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر بیگانه ستیزی ایرانیان

علی مشهودی؛ علی فلاح نژاد؛ محمد فلاح

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 169-196

چکیده
  انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی با ارائه گفتمان جدید خود با عنوان نه شرقی نـه غربـی، نظـم کهـن و سنتی تعلق و وابستگی به یکی از دو بلوک شرق یا غرب را به طـور جـدی و عملـی بـه چـالش کشـید. گفتمان انقلاب اسلامی ...  بیشتر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ گیری(1979-1976م)
4. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ گیری(1979-1976م)

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی

دوره 3، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 171-206

چکیده
  مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران، نشان می دهد تصمیمات و سیاست‌های حکومت پهلوی در موارد بسیاری تحت تاثیر راهبردها و موضع‌گیری‌های بلوک غرب و از جمله رهبران دولت ایالات‌متحده قرار داشت. این نوشتار ...  بیشتر