تبیین حقوقی کنترل امنیت تنگه هرمز در حقوق بین الملل
1. تبیین حقوقی کنترل امنیت تنگه هرمز در حقوق بین الملل

مهدی صالحی

دوره 12، شماره 48 ، تابستان 1399

چکیده
  امنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که مساله ...  بیشتر