تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی دوم
1. تاثیر درآمدهای نفت بر روند دولت سازی در دوره پهلوی دوم

اسماعیل ربیعی؛ احمد ساعی؛ سعید میرترابی

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 145-164

چکیده
  امروزه دولت و دولت سازی از مباحث بنیادین جامعه شناسی سیاسی به شمار می آید. بر این اساس نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر بر آن است تا تبین نماید درآمدهای نفت در دوره پهلوی دوم چگونه بر روند دولت سازی تاثیر گذار ...  بیشتر