جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران
1. جهانی شدن والزامات سیاست های قومی درجمهوری اسلامی ایران

علی محمدی ایروانلو؛ احسان شاکری خوئی؛ صمد ظهیری

دوره 12، شماره 47 ، بهار 1399، ، صفحه 81-100

چکیده
  جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را درگسترة هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا قومیت ها یکی از مهمترین حوزه های تأثیرپذیر از فرآیند جهانی ...  بیشتر
بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی
2. بررسی تأثیر مشارکت انتخاباتی استان های آذری نشین بر یکپارچگی ملی

علیرضا کریمیان؛ اسماعیل بایبوردی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 19-56

چکیده
       از مهمترین مسائل جوامع چند قومی، میزان مشارکت اقوام در فرآیند تصمیم‌گیری کلان جهت ایجاد همبستگی ملی آن کشور است. با مروری بر روند پذیرش حق مشارکت سیاسی، مشخص می‌شود که مشارکت به عنوان یک ...  بیشتر
بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)
3. بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)

عباسعلی عرب؛ امیر مسعود امیرمظاهری؛ منیژه نویدنیا

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 29-52

چکیده
  هدف بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی اقوام از بعد قومی و جنسی با مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی) می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری کلیه افراد 18 سال ...  بیشتر