بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1. بررسی نظری دکترین مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 215-240

چکیده
  سیاست خارجی، مجموعه تدابیر، روش ها و انتخاب مواضع یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی و در چهارچوب اصول و اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی آن کشور است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی سعی در بررسی پایه ...  بیشتر