دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل
1. دکترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسرائیل

مهدیه شادمانی؛ عنایت الله یزدانی

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 147-168

چکیده
  از ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی، خطر انزوا تهدید جدی برای دولتمردان آن بوده است. با توجـه به این تهدید،» دیوید بن گوریون« دکترین اتحاد پیرامونی را در جهت خروج از انزوا در برابر اتحاد دول عربی مطرح ...  بیشتر