پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب
1. پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب

احمد ساعی؛ عبدالمجید سیفی؛ مریم خالقی نژاد

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 135-157

چکیده
  درحال حاضر بیش از 500 توافقنامه ­های بین­ المللی، منطقه­ ای، دوجانبه و چند جانبه محیط زیستی وجود دارد که به طور دائمی درحال تکامل بوده و بر شمار آنها افزوده می­شود. در حوزه امنیتی مساله محیط زیست ...  بیشتر