تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک
1. تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک

مجتبی استوار؛ امیر هوشنگ میرکوشش؛ علی محمدزاده

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 141-163

چکیده
  هژمونی به نوعی نظم بین المللی یا به وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار تفوق جویانه و کنترل طلب یک دولت شکل می گیرد و یک کشور در تمامی مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ...  بیشتر
تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی
2. تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی

رهبر طالعی حور؛ علی امیدی؛ نوذر شفیعی

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-48

چکیده
      هژمونی به نوعی وضعیت بین­المللی یا نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای الگوهای رفتاری و سیاست تفوق­جویانه  یک دولت شکل می­گیرد. در شرایط هژمونیک، یک دولت قدرتمند از جهات سیاسی، اقتصادی، ...  بیشتر