تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل
1. تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل

هادی مسعودی فر؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی

دوره 13، شماره 52 ، تابستان 1400، ، صفحه 81-100

چکیده
  چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به ...  بیشتر
بررسی رابطۀ فرایند شناسایی حداکثری و ناامنی انسانی در غرب آسیا؛ مطالعه موردی داعش
2. بررسی رابطۀ فرایند شناسایی حداکثری و ناامنی انسانی در غرب آسیا؛ مطالعه موردی داعش

مهدخت ذاکری

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 149-166

چکیده
       هویت افراد به واسطه ارتباطات شکل گرفته و پایدار می ماند. بنابراین کنشگران امنیت هستی شناسانه خود را از طریق تثبیت روابط با دیگرانِ تاثیرگذار شکل می دهند. هنگامی که کنشگر نسبت به هویت خود ...  بیشتر