رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان
1. رسانه و تأثیرآن بر سیاست گذاری عمومی در حوزه زنان

معصومه پیرویسی؛ علی شیرخانی؛ محمد ترابی

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 181-200

چکیده
  با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در جامعه، میزان پیشرفت آن­ها در قدرت و سیاست گذاری­متناسب با تعداد آن­ها در سازمان نیست و با مسائلی نظیر تبعیض جنسیتی، نگرش­های غلط ومحدود کننده در جامعه مواجه هستند ...  بیشتر