نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال
1. نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال

معصومه رشاد؛ روح الله آهنگران

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 61-80

چکیده
  در دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده ...  بیشتر