سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی
1. سیاست خارجی چین و تأثیرپذیری آن از اصول، مبانی فکری و زمینه های تاریخی

جمیل حسن پور؛ فخرالدین سلطانی

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1396، ، صفحه 171-194

چکیده
  با توجه به اینکه افراد و نخبگان سیاسی دارای اصول نسبتاً ثابت فکری هستند، لذا مباانی فکاری وفلسفی آنان و ارزشها و عناصر فرهنگی یک جامعه مطمئناً در شکلگیری دیدگاههای سیاست خارجیشان تأثیر گذار خواهد بود. ...  بیشتر