تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه
1. تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه

مهناز رحمانی مهر؛ علی فلاح نژاد؛ نادر پور آخوندی؛ علی فلاحی سیف الدین

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 21-47

چکیده
  مشروعیت سیاسی از اساسی ترین مفاهیم در ادبیات سیاسی امروز و در مباحث مربوط به حکومت و دولت به شمار می آید. اندیشمندان مسلمان در باب مشروعیت سیاسی، اصول اعتقادی نبوت را با ادله عقلی اثبات و بر همین اساس ...  بیشتر