کاربستِ دیپلماسی علم و فناوری در روابط بین الملل
1. کاربستِ دیپلماسی علم و فناوری در روابط بین الملل

سعید چهرآزاد

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 193-214

چکیده
  دیپلماسی به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز، کم هزینه و در عین حال موثر، نقش مهمی در پیشبرد سیاست خارجی و تامین منافع ملی کشورها دارد. در عصر وابستگی های متقابل جهانی و تغییر جهت قدرت از «قدرت سخت افزارگرایانه» ...  بیشتر