نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا
1. نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا

محمد مهدی نادری؛ شمسی کاظمی؛ سعید جهانگیری

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد ضمن بازخوانی اندیشه، آرا و تأملات سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از نامدارترین اندیشمندان مسلمان ایرانی در سپهر جهانی، ‌‌‌‌به این پرسش اصلی پاسخ ...  بیشتر