نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران