نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

چکیده

    با عبور از دروازه‌های قرن بیست و یکم، بشر شاهد دگرگونی های شگرفی در عرصه‌های مختلف سیاست بین الملل و ابزارهای مورد استفاده در سیاست خارجی برای پیگیری منافع ملی بوده است. در این بین، دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از ابزارهای نوین و کارآمد در تأمین منافع ملی، امروزه در کانون مباحث سیاست خارجی قرار گرفته است. دیپلماسی عمومی با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای دیگر می­تواند نقشی اساسی در منزلت سیاسی بین المللی یک کشور ایفا نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر گردشگری بعنوان یکی از مهمترین ابعاد دیپلماسی عمومی در پی پاسخ دادن به این سئوال است که: «گردشگری چه نقشی در منزلت سیاسی بین المللی ایران در آینده خواهد داشت؟» در پاسخ به سئوال پژوهش و با درنظر گرفتن نیروهای پیشران مربوطه سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان می­دهد که براساس شواهد موجود، از بین پنج سناریویی که احتمال وقوع داردند، سناریوی خوشبینانه یعنی «بهبود غیر رسمی و پایدار منزلت سیاسی» احتمال وقوع بیشتری داشته و می‌تواند مبنای برنامه ریزی در حوزه دیپلماسی عمومی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها