نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی جهاددانشگاهی، تهران، ایران(نویسنده مسؤول).

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

    قتل خالدسعید و تولد گروه فیس‏بوکی «ما همه خالدسعید هستیم» در تحولات انقلابی کشورهای عربی و  به ویژه مصر جایگاه ویژه‏ای دارد. این قتل، جرقه‏ای بر انبار در حال انفجار مصر بود و گروه فیس‏بوکی هم نقطه عطفی در کاربرد فضای مجازی در حوزه سیاست مصر، آن هم در موضوع  تحولات انقلابی. این در حالی است که رابطه سیاست و فضای مجازی به عنوان دو عرصه‏ای که شاهد حضور افراد با سنین، جنسیت و علایق مختلف بوده و ظرفیت‏های مختلفی دارند مورد اختلاف وجدال صاحبنظران بوده است. این تحقیق با نگاه به نظریه حوزه عمومی و حوزه عمومی جایگزین  به دنبال پاسخ به این سئوال است که سیاست در فضای سایبر و بویژه شبکه‏های اجتماعی به عنوان یک جایگزین آگورای آتنی چه جایگاهی دارد؟ در مقام پاسخ به سوال، گروه فیس‏بوکی «همه ما خالدسعید هستیم» کانون توجه و مطالعه قرار گرفته و ادعا بر این است که رسانه های اجتماعی و به صورت مشخص شبکه اجتماعی فیس بوک فضای مناسبی برای شکل گیری حوزه عمومی جایگزین می باشد، و بستر را برای گفتگو و بحث آزاد، اشتراک گذاری دردها، استفاده از تجربیات، ارتقاء و تقویت  افکار عمومی در جهت زمینه سازی اعتراضات را فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها