نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی گرایش آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسؤول).

2 عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

    رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه عدالت و پیشرفت به دکترین جهاد اقتصادی، مدیریت و روحیه جهادی و سیاست اقتصاد مقاومتی توجه خاص نموده است. هدف از این پژوهش تبیین نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و اینکه ابعاد و مولفه‎های این نظریه چه می‎باشند. رویکرد این تحقیق کیفی و ماهیت آن کاربردی است. در این پژوهش ابتدا تعاریف جهاد اقتصادی و نظریه جهاد اقتصادی از منظر ولایت فقیه و پیشینه موضوعات مشابه ارائه شده و در نهایت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه عمیق با صاحب نظران و مدیران نهادهای جهادی منتخب و نیز نتایج پرسشنامه از خبرگان و با استفاده از روش تئوری زمینه‎ای، نظریه بومی جهاد اقتصادی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد، معرفی شده است. ابعاد و مولفه‎های بدست آمده از تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای که از نتایج پایان نامه دکتری محقق گرفته شده، با استفاده از نتایج سایر تحقیقات و پژوهش‎ها ، نظر خبرگان و نتایج مصاحبه‎های عمیق، نهایتاً بر اساس روش تئوری زمینه‎ای کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی شده و نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی می‎گردد.

کلیدواژه‌ها