مدیر مسئول


دکتر قربانعلی گنجی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • jourmiauaz.ac.ir

سردبیر


دکتر مسعود مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • mmtph2006yahoo.com

مدیر داخلی


دکتر ایرج میر استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • jourmiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول افضلی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

جغرافیای سیاسی

 • jourmiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرضا بای استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

علوم سیاسی

 • jourmnmiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سی .نیل تیت استاد دانشگاه وندربیلت، آمریکا

علوم سیاسی

 • joumiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

 • jumiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • szibakalamut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد شریعت استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

علوم سیاسی

 • jomuuiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم طاهری استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

 • jouunmiauaz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا محمدخانی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

علوم سیاسی

 • jomtuiauaz.ac.ir

مدیر اجرایی


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • emottaghiut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علیرضا رضایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

روابط بین الملل

 • iauh67iauh.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

علوم سیاسی

 • darabiirib.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی شیرخانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

علوم سیاسی

 • shirkhaniqom-iau.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حمید صالحی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

 • h.salehi84yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدی نجف زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم سیاسی

 • m.najafzadehum.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر غلامرضا بهروز لک دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم سیاسی

 • behroozlakyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

روابط بین الملل

 • habib_shiraziyahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر احسان رازانی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

علوم سیاسی

 • ehsan_razaniyahoo.com